Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia EDS normy min. 3.1 oraz urządzeń konwencjonalnych dwuwidokowych RTG wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury oraz przebudową i modernizacją systemu BHS

Data dodania:
04.08.2023r.
Termin składania ofert:
27.09.2023r. godz. 11:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publiczych.
Status:
aktualny

Nr sprawy: 4/2023/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera SWZ.

Zmiany w nieprzekraczalnym terminie składania ofert:
termin pierwotny: do dnia 1.09.2023 do godz. 11:00
zmieniono na: do dnia 11.09.2023 do godz. 11:00
zmieniono na: do dnia 15.09.2023 do godz. 11:00
zmieniono na: do dnia 20.09.2023 do godz. 11:00
zmieniono na: do dnia 27.09.2023 do godz. 11:00

 

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
04.08.2023
Ogłoszenie o zamówieniu; sprawa 4.2023.NZP
04.08.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 4.2023.NZP
04.08.2023
Załącznik 2.1. do SWZ- Formularz ofertowy
04.08.2023
Załącznik 3.1. do SWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
04.08.2023
Załącznik 4.1. do SWZ - Wykaz- doświadczenie wykonawcy
04.08.2023
Załącznik 4.2. do SWZ - Wykaz personelu
04.08.2023
Załącznik 4.3. do SWZ. - Oświadczenie dotyczace oferowanego urzadzenia EDS
04.08.2023
Załącznik 4.4. do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
04.08.2023
Załącznik 4.5. do SWZ. - Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ;
04.08.2023
Załącznik 4.6. do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 117 PZP
04.08.2023
Załącznik 4.7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby na podstawie art. 118 PZP
04.08.2023
Załącznik 4.8. do SWZ- Oświadczenie sankcyjne wykonawcy
04.08.2023
Załącznik 4.9 do SWZ - Oświadczenie sankcyjne podmiotu udostępniajacego zasoby
04.08.2023
Załącznik 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
04.08.2023
Załącznik 6.1. do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)
11.08.2023
Zmiany SWZ; pismo 0887
25.08.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (1); sprawa 4.2023.NZP
25.08.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 0929
25.08.2023
Załącznik 4.3. do SWZ. - Oświadczenie dotyczace oferowanego urzadzenia EDS; dot. pisma 0929
01.09.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 0969
06.09.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (2); sprawa 4.2023.NZP
06.09.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 0981
11.09.2023
Zmiany SWZ; pismo 1006
12.09.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 1011
13.09.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji; (3); sprawa 4.2023.NZP
18.09.2023
Zmiany SWZ; pismo 1035
19.09.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 1044
20.09.2023
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji; (4); sprawa 4.2023.NZP
20.09.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 1065
27.09.2023
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP; pismo 1086
27.09.2023
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 PZP; pismo 1091
29.12.2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; pismo 1493