Fundusze unijne

Projekt 21-PL-TM-IOCMMAW (101079541)

 

Zwiększenie możliwości operacyjnych części lotniczej pod potrzeby operacji wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.

Projekt TEN-T 2013

 

Projekt nr 2013-PL-91065-S „Dokumentacja Techniczna i środowiskowa ma potrzeby integracji modalnej Portu Lotniczego Wrocław” współfinansowany przez Komisję Europejską w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.
Decyzja Komisji C(2014)8790 z dnia 18.11.2014
Projekt ma na celu przyspieszenie wdrożenia projektu TEN-T poprzez opracowanie dokumentacji środowiskowej i projektowej, tak by umożliwić realizację prac inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.
Projekt realizowany do grudnia 2015 r.

 

Dodatkowe obiekty infrastruktury

Projekt „Port Lotniczy Wrocław – dodatkowe obiekty infrastruktury” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
priorytet: VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T,
działanie: 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T,
umowa POIS.06.03.00-00-018/15-00 zawarta w 2015 roku z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Dofinansowanie zgodnie z umową wynosi 46 342 794,22 zł.
Projekt jest realizowany do grudnia 2015 roku.
Przedmiotem Projektu jest rozwoju lotniska i dostosowania go do realizacji nowych zadań oraz obsługi coraz większej liczby pasażerów i co za tym idzie – konieczność realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Dotyczy to budowy i rozbudowy obiektów infrastrukturalnych, jak i przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych – zakupów sprzętu pozwalających na obsługę odpowiedniej liczby statków powietrznych, zapewniających stały rozwój Portu Lotniczego Wrocław.

www.pois.gov.pl

 

Terminal z infrastrukturą

Projekt „Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”
dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
priorytet: VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T,
działanie: 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T,
umowa POIS.06.03.00-00-001/09-00 zawarta 28.03.2011 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Dofinansowanie zgodnie z umową wynosi 128 110 000,00 zł.
Projekt realizowany od 2008 do 2012 roku.
Przedmiotem projektu była budowa nowego terminala pasażerskiego oraz towarzyszącej mu infrastruktury okołoterminalowej i lotniskowej zapewniającej zwiększenie przepustowości do 3,3 mln pasażerów na rok oraz zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług.

www.pois.gov.pl

 

Projekt TEN-T 2008

Projekt nr 2008-PL-92004-S „Kompleksowa dokumentacja studialna i techniczna dla rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław” współfinansowany przez Komisję Europejską w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.
Decyzja K(2009)4177 z 25.05.2009 oraz Decyzja zmieniająca K(2010)7697 z dnia 29.10.2010.
Ostateczna wartość projektu 845 450, 45 euro w tym dofinansowanie w wysokości 422 725, 23 euro.
Projekt był odpowiedzią na pilną potrzebę zdiagnozowania sytuacji i planowania kierunków rozwoju Portu Lotniczego we Wrocławiu poprzez precyzyjne określenie potrzeb portu i etapów dostosowania go do zmieniających się warunków.
Zakładał opracowanie szeregu analiz dotyczących potencjalnych pasażerów, przewoźników jak również dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

Projekt realizowany był w okresie od stycznia 2009 r. do grudnia 2011 r.

 

Projekt POIS 8.4

 
Projekt „Poprawa bezpieczeństwa i ochrony w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.”

dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet: VIII: Bezpieczeństwo Transportu i Krajowe Sieci Transportowe, działanie: 8.4 Bezpieczeństwo i Ochrona Transportu Lotniczego, umowa POIS.08.04.00-00-001/09-00 zawarta 02.04.2010 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz aneks z POIS.08.04.00-00-001/09-01 z 19.08.2011 i POIS.08.04.00-00-001/09-02 z 16.12.2013. Wartość projektu 17 441 218,56 zł w tym dofinansowanie w wysokości 11 725 960,79 zł. Całokształt działań polegał na zakupie dóbr inwestycyjnych stanowiących specjalistyczne wyposażenie z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa Portu Lotniczego Wrocław S.A. do sprawnego i zgodnego z wymogami odprawiania wszystkich pasażerów.www.pois.gov.pl

 

Pozostałe dofinansowania

Etap II

Projekt pn.: „Czynna ochrona gatunków Ptaków Aves w otoczeniu terminalu pasażerskiego lotniska Wrocław-Strachowice – etap II.”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 64 812,00 zł netto
Kwota dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW: 38 880,00 zł netto

Projekt ma na celu:

– czynną ochronę gatunków przez zminimalizowanie lub redukcję negatywnego efektu oddziaływania szklanych elementów infrastruktury lotniska na awifaunę,
– ochronę siedliska przyrodniczego, polegającą na zachowaniu jego właściwej struktury i funkcji.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw

 

Etap I

Projekt pn. „Czynna ochrona gatunków Ptaków Aves w otoczeniu terminalu pasażerskiego lotniska Wrocław-Strachowice”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 82 700,00 zł netto

Kwota dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW: 49 600,00 z netto

Projekt ma na celu:
– czynną ochronę gatunków przez zminimalizowanie lub redukcję negatywnego efektu oddziaływania infrastruktury lotniska na awifaunę,
– ochronę siedliska przyrodniczego, polegającą na zachowaniu jego właściwej struktury i funkcji.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl