Bezpieczeństwo

Polityka bezpieczeństwa

Port Lotniczy Wrocław S.A. ustanawia politykę bezpieczeństwa, której podstawowym celem jest realizacja funkcji lotniska użytku publicznego związanego z certyfikowaną działalnością lotniczą przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez eliminowanie zagrożeń w operacjach lotniskowych. Nasz obowiązek użyteczności publicznej rozumiemy jako zobowiązanie do zapewnienia funkcjonowania lotniska z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z unormowaniami krajowymi oraz międzynarodowymi w trosce o bezpieczeństwo osób, sprzętu, infrastruktury oraz każdej operacji lotniskowej. Bezpieczeństwo operacji lotniczych traktowane jest przez nas jako priorytetowy cel naszej strategii działania pozwalający na efektywne realizowanie kwestii handlowych, społecznych oraz środowiskowych zapewniających rozwój Portu Lotniczego Wrocław S.A.
Pracownicy Portu Lotniczego Wrocław S.A. odpowiedzialni są za bezpieczeństwo, zgodnie z kompetencyjnym zakresem odpowiedzialności określonym w poszczególnych procedurach oraz regulaminie organizacyjnym a bezpieczeństwo operacji lotniczych jest obecne we wszelkich aspektach ich działalności.
Politykę Bezpieczeństwa realizujemy poprzez:

 1. Systematyczne doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), którego zasady funkcjonowania określają stosowne przepisy.
 2. Kształtowanie oraz uwzględnianie zasad kultury bezpieczeństwa „JUST CULTURE”, która zapewnia, że w przypadku pracownika, który poprzez obowiązkowy oraz nieobowiązkowy system raportowania o zagrożeniach, ujawnia zauważone zagrożenie/a, nieprawidłowości oraz błędy, nie będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne. Jednocześnie nieakceptowane jest świadome naruszenie procedur, przepisów oraz rażące zaniedbania na szkodę PLW SA.
 3. Zachowanie zasad organizacyjnych przypisujących obowiązki, kompetencje oraz odpowiedzialność
  w zakresie bezpieczeństwa na każdym poziomie organizacji;
 4. Systemową analizę zebranych danych, podejmowanie racjonalnych działań oraz monitorowanie efektywności podjętych działań profilaktycznych.
 5. Utworzenie, wdrożenie, doskonalenie i prowadzenie procesów identyfikacji zagrożeń oraz zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa.
 6. Regularną ocenę i analizę nowych systemów, procedur oraz zmian w infrastrukturze lotniska pod kątem bezpieczeństwa operacji lotniczych.
 7. Utworzenie systemu raportowania o zagrożeniach bezpieczeństwa.
 8. Podejmowanie nowych inicjatyw mogących przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa.
 9. Zapewnienie możliwości raportowania zdarzeń, wypadków i potencjalnych zagrożeń bez wyciągania konsekwencji w celu zachęcania do skutecznego zgłaszania incydentów i zagrożeń;
 10. Gromadzenie, analizę oraz dzielenia się danymi związanymi z bezpieczeństwem, pochodzącymi
  z działalności operacyjnej.
 11. Zapewnienie systemu szkoleń zmierzających do podnoszenia kwalifikacji oraz świadomości bezpieczeństwa wśród wszystkich pracowników Portu Lotniczego Wrocław S.A.
 12. Wydzielenie odpowiednich zasobów dla realizacji przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych.
 13. Regularne przeglądy bezpieczeństwa, ciągłe ulepszanie metod zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych oraz aktualizację polityki bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa Portu Lotniczego Wrocław S.A. podlega ciągłemu doskonaleniu w zależności od osiąganych wyników oraz aktualnych trendów w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego.

 

Bezpieczeństwo operacji lotniczych

Nadrzędnym i priorytetowym celem każdego zarządzającego lotniskiem jest zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań oraz trwałą zdolność zarządzającego lotniskiem do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej jest Certyfikat lotniska użytku publicznego wydawany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Celem procesu certyfikacji jest zbadanie i ocena zdolności zarządzającego lotniskiem do trwałego zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Tylko pozytywny wynik tego procesu stanowi podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji o wydaniu Certyfikatu dla danego lotniska.
Dotychczas Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał zgodnie z obowiązującymi przepisami dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. następujące certyfikaty lotniska użytku publicznego:
PL – 001/EPWR/2007
PL – 002/EPWR/2008
PL – 003/EPWR/2011
PL – 004/EPWR/2014

Każdy kolejny Certyfikat Lotniska został wydany z najdłuższym możliwym terminem ważności, co potwierdza spełnienie przez Port Lotniczy Wrocław S.A. obowiązujących przepisów międzynarodowych i krajowych oraz zapewnia bezpieczne funkcjonowanie
i wykonywanie operacji lotniczych na naszym lotnisku.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej (nr 139/2014) wprowadzony został na poziomie unijnym system certyfikacji dotyczący lotnisk, oparty na nowych zasadach i procedurach. W dniu 1 sierpnia 2017 r. zakończył się proces konwersji certyfikatu lotniska Wrocław-Strachowice według przepisów Unii Europejskiej. Został on uwieńczony wydaniem nowego certyfikatu lotniska użytku publicznego nr PL/EPWR/001. Nowy certyfikat został wydany na czas nieokreślony.

Przeszkody lotnicze

Przestrzeń powietrzna wokół lotniska zabezpiecza się przed wszelkimi przeszkodami, tak aby umożliwić bezpieczne i niezakłócone operacje statków powietrznych.

W tym celu zostały określone powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska spełniających wymogi przepisów międzynarodowych (ICAO), europejskich (EASA) oraz krajowych. Mapa powierzchni ograniczających i wykazu przeszkód lotniczych jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przekazywana do samorządów w okolicy lotniska.

Zgodnie z art. 87 oraz 874 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, obiekty naturalne i sztuczne, w tym obiekty budowlane położone w granicach powierzchni ograniczających przeszkody nie mogą być wyższe niż wysokości określone przez te powierzchnie. Przy obliczaniu wysokości obiektu, uwzględnia się także umieszczone na nim kominy, reklamy, anteny oraz urządzenia, a w przypadku dróg lub linii kolejowych również ich skrajnie. Ponadto, zabrania się na terenie znajdującym się w granicach powierzchni ograniczających przeszkody sadzenia, uprawy lub dopuszczania do wzrostu drzewa lub krzewu stanowiącego przeszkodę lotniczą oraz drzewa lub krzewu zasłaniającego świetlne systemy podejścia. Za przeszkody lotnicze uznaje się obiekty:

 • wyższe niż wysokości określone przez powierzchnie ograniczające,
 • o wysokości od 100m powyżej otaczającego terenu lub wody,
 • występujące w pasie drogi startowej,
 • inne obiekty, które w wyniku oceny i analizy zostały uznane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako potencjalne zagrożenie dla ruchu statków powietrznych.

Każdy nowy obiekt stały (budynki, budowle) lub o charakterze tymczasowym (dźwigi, żurawie budowlane) w otoczeniu lotniska wymaga przeprowadzenia oceny w celu stwierdzenia czy obiekt stwarza niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy prawo lotnicze zgodę na powstanie obiektu stałego o charakterze trwałym, którego wysokość przekracza wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody udziela, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
www.ulc.gov.pl

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy prawo lotnicze, dopuszcza się postawienie obiektów o charakterze tymczasowym po uzgodnieniu parametrów i lokalizacji obiektu z zarządzającym lotniskiem oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Dla uzyskania uzgodnienia warunków posadowienia obiektu tymczasowego na lotnisku lub w jego otoczeniu stosuje następujące zasady:

 1. Podmiot wnioskujący o posadowienie obiektu o charakterze tymczasowym (np. dźwig) przesyła do ZARZĄDZAJĄCEGO PORTEM LOTNICZYM (PLWSA) wniosek składający się z formularza oraz mapy/rysunku obrazującego lokalizację obiektu.
 2. PLWSA weryfikuje parametry i lokalizację zgłoszonego obiektu pod względem naruszenia powierzchni ograniczających oraz wpływu na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. Następnie w zależności od sytuacji:
  1. dla obiektów, które nie przekraczają powierzchni ograniczających i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa operacji lotniczych wydaje pisemną zgodę na posadowienie tymczasowego obiektu na terenie lub w otoczeniu lotniska
  2. dla obiektów, przekraczających powierzchnie ograniczające lub które nie przekraczają powierzchni ograniczających ale mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych informuje wnioskującego o konieczności dokonania uzgodnienia warunków posadowienia tymczasowego obiektu z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
   ul. Wieżowa 8
   02-147 Warszawa
   www.pansa.plSzczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym PAŻP dostępne są na stronie www.pansa.pl/przeszkody-lotnicze.
 3. Po otrzymaniu opinii Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wpływie planowanego obiektu na procedury lotu, podmiot wnioskujący przesyła informacje do PLWSA.
 4. PLWSA informuje pisemnie wnioskującego (pismo lub e-mail) o wydanej zgodzie na powstanie obiektu tymczasowego stanowiącego przeszkodę lotniczą oraz o obowiązku zgłoszenia przez wnioskodawcę do Prezesa ULC uzgodnienia zarządzającego lotniskiem i PAŻP – https://www.ulc.gov.pl/pl/lotniska/4118-dzwigi-budowlane-w-otoczeniu-lotnisk
 5. PLWSA wprowadza wydane zgody lub odmowy do stosownego rejestru.

Więcej informacji o możliwości lokalizacji i pracy dźwigów/żurawi w otoczeniu lotniska dostępne są w PLWSA:

+48 35 81 430
+48 507 160 880
[email protected]

Port Lotniczy Wrocław S.A
ul. Graniczna 190
54-530 Wrocław

Balony, lampiony, drony

Procedura uzyskiwania zezwoleń na wypuszczanie balonów/lampionów, fajerwerków, świateł lasera w przestrzeń powietrzną.

W związku z rosnąca ilością incydentów lotniczych, polegających na puszczaniu lampionów, balonów, fajerwerków, świateł lasera itp. bez uprzedniej zgody instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego, uprzejmie informujemy, iż powyższą kwestię reguluje art. 87a ustawy Prawo lotnicze.

Zgodnie z powyższym art. zabrania się emitowania lub powodowania emisji, w strefach przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego pokładzie.

Urząd Lotnictwa Cywilnego rusza z ogólnopolską kampanią społeczną przeciw oślepianiu pilotów laserem: kliknij tutaj.

Drony - bezzałogowe statki powietrzne

Wykorzystywanie dronów do celów rekreacyjnych i sportowych stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach dotyczących ich bezpiecznego użytkowania w polskiej przestrzeni powietrznej.

Podstawowe zasady korzystania z bezzałogowych statków powietrznych:

 1. Nie można latać w pobliżu lotnisk i lądowisk, bezpośrednio nad ludźmi, budynkami oraz drogami.
 2. Dron musi pozostawać w zasięgu wzroku operatora.
 3. Osoba pilotująca Dron zawsze odpowiada za zachowanie bezpiecznej odległości od innych obiektów i utrzymanie bezpiecznej wysokości w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym użytkownikiem przestrzeni powietrznej.
 4. W przestrzeni na wysokościach powyżej 150 metrów lata większość załogowych statków powietrznych, dla których to minimalna wysokość lotu.
 5. Niektóre rodzaje statków powietrznych np. paralotnie, motolotnie mogą latać na niższych wysokościach.
 6. Świadectwo Kwalifikacji to dokument potwierdzający, że operator urządzenia bezzałogowego potrafi nim w sposób bezpieczny sterować, posiada wymagane badania lekarskie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Świadectwo Kwalifikacji jest wydawane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 7. Zgodnie z art. 212 ust. 1 lit. A ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze: kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego, narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako zarządzający przestrzenią powietrzną w Polsce, opracowała specjalną aplikację http://www.pansa.pl/droneradar/. Jest to dostęp do mapy wybranych struktur przestrzeni w których, nie można latać lub jest wymagana koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających o masie nie większej niż 25 kg i wykonywanych wyłącznie w zasięgu wzroku operatora.

Mapa pokazuje obszary całkowicie wyłączone dla lotów dronów lub w których wymagana jest koordynacja lotów z zarządzającymi tymi przestrzeniami i wcześniejsze otrzymanie zgody.

Pilotowanie w w/w obszarze wymaga uzyskania zgody. Samo zgłoszenie zamiaru wykonania lotu nie jest równoznaczne z WYRAŻENIEM ZGODY na niego.

Wnioski o przeprowadzenie lotów bezzałogowych znajdą Państwo pod tym adresem.

Szczegółowych informacji dotyczących wykorzystania dronów w przestrzeni powietrznej uzyskają Państwo na stronach:

Zgłoś zagrożenie

Jeżeli jesteś pracownikiem Portu, pasażerem lub po prostu znalazłeś się na lotnisku lub w jego otoczeniu i zauważyłeś niepokojące Cię zdarzenie, zjawisko lub problem, który w Twoim odczuciu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego i być przyczyną incydentu lub wypadku….

Nie wahaj się zawiadomić nas o tym. Możesz w ten sposób, nawet anonimowo, przyczynić się do zapobiegnięcia niebezpieczeństwu i uchronić czyjeś zdrowie lub życie.