Ochrona Środowiska

Działalność każdego lotniska wpływa na otaczające środowisko naturalne w większy, bądź mniejszy sposób. Ochrona środowiska niejednokrotnie wymaga wielkiego nakładu pracy, myśli technicznej oraz środków finansowych. Port Lotniczy Wrocław S.A. w trosce o stan środowiska naturalnego, wdraża wiele programów mających na celu ochronę środowiska przed emisją hałasu, zanieczyszczeniami do powietrza, wód gruntowych i roztopowych oraz wytwarzaniem odpadów.

Hałas. Jednym z najbardziej odczuwalnych oddziaływań na środowisko jest niewątpliwie hałas, który jest ściśle związany z charakterem działalności lotniska oraz ciągłymi operacjami linii lotniczych, którego nie można w 100% wykluczyć. Działania mające na celu ograniczenie hałasu wpisane są w strategię portu i traktowane priorytetowo.
W chwili obecnej prowadzimy system ciągłego systemu monitoringu hałasu lotniczego. Opieką nad systemem, a także sporządzaniem stosownych raportów i opracowań akustycznych zajmuje się akredytowane laboratorium badawcze, zgodnie z obowiązujących rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.). System monitoringu hałasu składa się z czterech stacji pomiarowych, zlokalizowanych wokół lotniska, które na bieżąco zapisują wszelkie zdarzenia akustyczne oraz warunki meteorologiczne. Zgromadzone w ten sposób dane przesyłane są następnie do akredytowanego laboratorium, które zajmuje się odróbką i identyfikacją poszczególnych wielkości zdarzeń akustycznych, spowodowanych przez zaistniałe operacje lotnicze, w danym okresie czasu.

Dzięki ciągłemu monitoringowi zgromadzone dane służą do wypracowania optymalnych rozwiązań i w efekcie do ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu na okoliczne tereny.
Warto podkreślić, że wiele naszych przedsięwzięć mających na celu ograniczenie hałasu wokół lotniska podejmowanych jest w ścisłej współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Między innymi wspólnie sukcesywnie opracowujemy i wdrażamy procedury cichych startów i lądowań, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy operatorzy samolotów.
Do innych działań antyhałasowych należy zaliczyć wybudowanie ekranów akustycznych przy terminalu, który w istotny sposób wpłynął na ograniczenie emisji hałasu z operacji, które odbywają się na płycie postojowej. Nie poprzestając na tym, sukcesywnie prowadzimy badania akustyczne i szczegółowe analizy, na podstawie których planujemy budowę nowych osłon akustycznych.

Gospodarka wodno-ściekowa. W myśl przepisów o ochronie środowiska lotnisko prowadzi stałe badania jakości ścieków, wód podziemnych, opadowych i roztopowych z terenu lotniska. W 2016 r. dzięki otrzymanej dotacji z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocław na łączną kwotę 434 540,05 zł netto, wyłączono z eksploatacji biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków na terenie lotniska i podłączono część obiektów do istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej,przyczyniając się tym samym do poprawy stanu wód powierzchniowych w otoczeniu portu lotniczego. Lotnisko posiada wymagane pozwolenia wodnoprawne i działa zgodnie z dopuszczalnymi normami w tym zakresie.

Gospodarka odpadami. Działalność Portu Lotniczego wiąże się również z powstawaniem kilku typów odpadów. Uzyskana decyzja na wytwarzanie odpadów szczegółowo określa, jakie rodzaje odpadów oraz w jakich ilościach Port Lotniczy może produkować w ciągu roku. Opracowano system magazynowania oraz przekazywania odpadów odbiorcom, posiadającym niezbędne pozwolenia na ich transport i unieszkodliwianie.

Dzika zwierzyna. Obecność ptaków i ssaków w strefie lotniska lub na polu naziemnego ruchu lotniczego stanowi zagrożenie dla statków powietrznych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych operacji lotniczych prowadzone są niezbędne działania. Na lotnisku zatrudniona jest osoba (tzw. sokolnik), która odpowiada za płoszenie ptactwa i monitorowanie oraz odstraszanie dzikiej zwierzyny. Na terenie portu lotniczego funkcjonuje również automatyczny system odstraszania ptactwa, który do swojego zasilania wykorzystuje energię słoneczną. Stosowane metody nie są szkodliwe dla ptaków i zwierzyny zamieszkujących okolice lotniska.

 

Etap II

Projekt pn.: „Czynna ochrona gatunków Ptaków Aves w otoczeniu terminalu pasażerskiego lotniska Wrocław-Strachowice – etap II.”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 64 812,00 zł netto
Kwota dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW: 38 880,00 zł netto

Projekt ma na celu:

  • czynną ochronę gatunków przez zminimalizowanie lub redukcję negatywnego efektu oddziaływania szklanych elementów infrastruktury lotniska na awifaunę,
  • ochronę siedliska przyrodniczego, polegającą na zachowaniu jego właściwej struktury i funkcji.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl

 

Etap I

Projekt pn. „Czynna ochrona gatunków Ptaków Aves w otoczeniu terminalu pasażerskiego lotniska Wrocław-Strachowice”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
82 700,00 zł netto

Kwota dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW:
49 600,00 z netto

Projekt ma na celu:
– czynną ochronę gatunków przez zminimalizowanie lub redukcję negatywnego efektu oddziaływania infrastruktury lotniska na awifaunę,
– ochronę siedliska przyrodniczego, polegającą na zachowaniu jego właściwej struktury i funkcji.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.wfosigw.wroclaw.pl