Paliwa

Port Lotniczy Wrocław S.A. jest wyłącznym dostawcą paliwa lotniczego JET-A1 i AVGAS na terenie lotniska.

Paliwo JET-A1: Cena paliwa JET-A1 obowiązująca od 09.04.2024 wynosi 3,76 PLN za 1 litr (bez akcyzy (1.1), opłaty paliwowej (2) i podatku VAT).

Paliwo AVGAS: Cena paliwa AVGAS obowiązująca od 27.01.2024 do dnia ustalenia nowej ceny wynosi 8,10 PLN za 1 litr (bez akcyzy (1.2), opłaty paliwowej (2) i podatku VAT).

1. 1.1) akcyza dla paliwa JET-A1 wynosi 1,446 PLN za 1 litr

1.2) akcyza dla paliwa AVGAS wynosi 1,822 PLN za 1 litr – zgodnie z ustawą z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz 1114 z późniejszymi zmianami).

2. stawka opłaty paliwowej dla paliwa lotniczego JET A1 AVGAS 100LL wynosi 238,98 PLN za 1000 kg.

Opłata paliwowa jest pobierana w przypadku realnego opodatkowania podatkiem akcyzowym dostarczanego paliwa – zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931 i 951) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 listopada 2018 r. (MP. 2018 poz. 1194).

Uwaga: W celu nabycia paliwa bez akcyzy konieczne jest wypełnienie specjalnego oświadczenia dostępnego u Dostawcy i złożenie go u Dostawcy przed tankowaniem. Dla stałych klientów istnieje możliwość negocjacji rabatów przy zakupie większych ilości paliwa.

Akceptujemy karty kredytowe: American Express, BIS, Diners Club, JCB, Master Card, Polcard, VISA, VISA Electron oraz kartę paliwową AVCARD.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2009 r. przepisów nowej Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r., (Dz. U. nr 3, poz. 11 z 2009 r.), sprzedaż przez Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna paliwa lotniczego JET A-1 (kod CN 2710 19 21) oraz benzyny lotniczej AVGAS 100 LL (kod CN 2710 11 31) w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie (zaopatrzenie statków powietrznych) będzie możliwa po spełnieniu przez Podmioty zużywające poniższych warunków:

 1. Podmioty posiadające miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju są zobowiązane do:
  • dostarczenia do Portu Lotniczego Wrocław SA kserokopii dokumentu (druk AKC-PR) potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 32 ust. 6 Ustawy). Kserokopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • dostarczenia do Portu Lotniczego Wrocław SA upoważnienia do podpisywania dokumentów dostawy paliwa, udzielonego dowódcy statku powietrznego przez osoby upoważnione. W przypadku Podmiotów zużywających wykonujących rejsy regularne lub innych, posiadających podpisane umowy z PLWSA, dopuszczalne są upoważnienia ‘ogólne’, obejmujące wszystkich pilotów, obsługujących flotę Podmiotu),
  • podpisania dokumentu dostawy, zawierającego m. in. oświadczenia o posiadaniu statku powietrznego i przeznaczeniu dostarczonego paliwa na cele inne niż prywatne loty i rejsy rekreacyjne, zgodnie z definicją zawartą w art. 32 ust 2 Ustawy.

  Ponadto, informujemy, iż warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych przez Podmiot zużywający (art. 32 ust. 5 Ustawy).

 2. Dla Podmiotów nieposiadających miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju dokumenty wymienione w punkcie 1a. oraz prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych nie jest wymagane.

Paliwo lotnicze bez VAT W związku ze zmianą Ustawy o Podatku od Towarów i Usług z dniem 1 lipca 2011, Dz. U. z 2011 nr 106, poz. 622 uprzejmie informujemy, że uprawnieni do korzystania z 0% stawki VAT na usługi lotniskowe oraz paliwo lotnicze są:

 1. Przewoźnicy krajowi, po spełnieniu następujących warunków:- wpis na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym publikowanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego;
 2. Przewoźnicy z krajów Unii Europejskiej, po spełnieniu następujących warunków:
  • wpis do katalogu podmiotów posiadających numer VAT UE/NIP (sprawdź tutaj),
  • w przypadku przewoźników z krajów publikujących listy przewoźników uprawnionych do 0% stawki VAT (np. Austria, Francja, Niemcy, Szwajcaria):- wpis na takiej liście,- dostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji (do pobrania);
  • w przypadku przewoźników z krajów, które nie publikują list przewoźników uprawnionych do 0% stawki VAT:- dostarczenie aktualnego AOC, koncesji,- dostarczenie wypełnionej deklaracji (do pobrania).
 3. Przewoźnicy z krajów nie należących do Unii Europejskiej, po spełnieniu następujących warunków:
  • dostarczenie aktualnego AOC, koncesji,
  • dostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji (do pobrania),
  • dostarczenie dokumentu potwierdzającego, że dany przewoźnik jest podatnikiem (wzór dokumentu o podobnym charakterze: do pobrania).

Dokumenty prosimy przesyłać pocztą na adres Portu Lotniczego Wrocław S.A. oraz mailem na adresy: [email protected] i [email protected]. Brak spełnienia powyższych warunków i przesłania stosownych dokumentów spowoduje zastosowanie podstawowej stawki VAT 23%.