Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2020

Data dodania:04.10.2019r.
Termin składania ofert:06.11.2019r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn zm.)
Status:archiwalny

Nr sprawy: 2/2019/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.

W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przez Platformę – szczegóły zawiera SIWZ.

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
04.10.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu, sprawa 2.2019.NZP
04.10.2019r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa 2.2019.NZP
04.10.2019r. Załącznik 2.1.- Formularz Ofertowy
04.10.2019r. Załącznik 3.1- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
04.10.2019r. Załącznik 3.2. - Oświadczenie- grupa kapitałowa
04.10.2019r. Załącznik 3.3. - Wykaz dostaw
04.10.2019r. Załącznik 3.4. - Wykaz sprzętu
04.10.2019r. Załącznik 4.1. - Wzór umowy
04.10.2019r. Załącznik 5.1. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
29.10.2019r. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ; pismo 1302; sprawa 2.2019.NZP (ID 5094)
06.11.2019r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 PZP; pismo 1336; sprawa 2.2019.NZP (ID 5094)
10.12.2019r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, pismo 1517,sprawa 2.2019.NZP (ID 5094)
Powrót do listy przetargów