Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2020

Data dodania:04.10.2019r.
Termin składania ofert:06.11.2019r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn zm.)
Status:aktualny

Nr sprawy: 2/2019/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ logując się do niniejszego postępowania.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.

W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przez Platformę – szczegóły zawiera SIWZ.

 

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
04.10.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu, sprawa 2.2019.NZP Pobierz
04.10.2019r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa 2.2019.NZP Pobierz
04.10.2019r. Załącznik 2.1.- Formularz Ofertowy Pobierz
04.10.2019r. Załącznik 3.1- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Pobierz
04.10.2019r. Załącznik 3.2. - Oświadczenie- grupa kapitałowa Pobierz
04.10.2019r. Załącznik 3.3. - Wykaz dostaw Pobierz
04.10.2019r. Załącznik 3.4. - Wykaz sprzętu Pobierz
04.10.2019r. Załącznik 4.1. - Wzór umowy Pobierz
04.10.2019r. Załącznik 5.1. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pobierz
Powrót do listy przetargów