Zakup energii elektrycznej dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2024

Data dodania:
08.09.2023r.
Termin składania ofert:
13.10.2023r. godz. 11:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publiczych.
Status:
aktualny

Nr sprawy: 5/2023/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera SWZ.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
08.09.2023
Ogłoszenie o zamówieniu; sprawa 5.2023.NZP
08.09.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 5.2023.NZP
08.09.2023
Załącznik 2.1. do SWZ - Formularz oferty
08.09.2023
Załącznik 2.2. do SWZ - Arkusz kalkulacyjny
08.09.2023
Załącznik 3.1. do SWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
08.09.2023
Załącznik 4.1. do SWZ - Wykaz dostaw
08.09.2023
Załącznik 4.2. do SWZ - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP
08.09.2023
Załącznik 4.3. do SWZ. - Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ;
08.09.2023
Załącznik 4.4. do SWZ. - Oświadczenie na podstawie art 117 PZP
08.09.2023
Załącznik 4.5. do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby na podstawie art. 118 PZP
08.09.2023
Załącznik 4.6. do SWZ- Oświadczenie sankcyjne wykonawcy (wstępne)
08.09.2023
Załącznik 4.7 do SWZ - Oświadczenie sankcyjne podmiotu udostępniajacego zasoby (wstępne)
08.09.2023
Załącznik 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)
08.09.2023
Załącznik 6.1. do SWZ - Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
28.09.2023
Wyjaśnienia SWZ; pismo 1095
03.10.2023
Zmiany SWZ; pismo 1119
04.10.2023
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; sprawa 5.2023.NZP
05.10.2023
Wyjaśnienia i Zmiany SWZ; pismo 1127
13.10.2023
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP; pismo 1149
13.10.2023
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 PZP; pismo 1154
28.11.2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; pismo 1383
30.11.2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; pismo 1390