Dostawa paliwa lotniczego Jet A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław w roku 2024

Data dodania:
18.12.2023r.
Termin składania ofert:
02.01.2024r. godz. 11:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publiczych.
Status:
aktualny

Nr sprawy: 6/2023/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera SWZ.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
18.12.2023
Ogłoszenie o zamówieniu (2023-765869); sprawa 6.2023.NZP
18.12.2023
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 6.2023.NZP
18.12.2023
Załącznik 2.1. do SWZ - Formularz oferty; sprawa 6.2023.NZP
18.12.2023
Załącznik 3.1. do SWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
18.12.2023
Załącznik 4.1. do SWZ - Wykaz dostaw
18.12.2023
Załącznik 4.2. do SWZ - Oświadczenie w zakresie art 108. ust. 1 pkt. 5 PZP
18.12.2023
Załącznik 4.3. do SWZ. - Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ;
18.12.2023
Załącznik 4.4. do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 117 PZP
18.12.2023
Załącznik 4.5. do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby na podstawie art. 118 PZP
18.12.2023
Załącznik 4.6. do SWZ- Oświadczenie sankcyjne wykonawcy (wstępne)
18.12.2023
Załącznik 4.7. do SWZ - Oświadczenie sankcyjne podmiotu udostępniajacego zasoby (wstępne)
18.12.2023
Załącznik 4.8. do SWZ - Oświadczenie własne wykonawcy (sankyjne)
18.12.2023
Załącznik 4.9. do SWZ - Oświadczenie własne podmiotu udostepniajacego zasoby (sankcyjne)
18.12.2023
Załącznik 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)
18.12.2023
Załącznik 6.1. do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ);6.2023.NZP
02.01.2024
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP; 6.2023.NZP
02.01.2024
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 PZP; 6.2023.NZP
24.01.2024
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; pismo 0123