Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2023

Data dodania:
30.11.2022r.
Termin składania ofert:
13.12.2022r. godz. 11:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Status:
aktualny

Nr sprawy: 11/2022/NZP
(procedura ponowiona)

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera SWZ.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
30.11.2022
Ogłoszenie o zamówieniu; sprawa 11.2022.NZP
30.11.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 11.2022.NZP
30.11.2022
Załącznik 2.1. do SWZ - Formularz oferty; sprawa 11.2022.NZP
30.11.2022
Załącznik 3.1. do SWZ - Jednolity Europejski Dokumenta Zamówienia (JEDZ)
30.11.2022
Załącznik 4.1. do SWZ - Wykaz dostaw; sprawa 11.2022.NZP
30.11.2022
Załącznik 4.2. do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa; sprawa 11.2022.NZP
30.11.2022
Załącznik 4.3. do SWZ. - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ; sprawa 11.2022.NZP
30.11.2022
Załącznik 4.4. do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 117 PZP; sprawa 11.2022.NZP
30.11.2022
Załącznik 4.5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby na podstawie art. 118 PZP; sprawa 11.2022.NZP
30.11.2022
Załącznik 4.6. do SWZ- Oświadczenie sankcyjne wykonawcy (wstępne); sprawa 11.2022.NZP
30.11.2022
Załącznik 4.7. do SWZ - Oświadczenie sankcyjne podmiotu udostępniajacego zasoby (wstępne); sprawa11.2022.NZP
30.11.2022
Załącznik 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy); sprawa 11.2022.NZP
30.11.2022
Załącznik 6.1. do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ); sprawa 11.2022.NZP
08.12.2022
Zmiany SWZ; pismo 1207
13.12.2022
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP; pismo 1216
13.12.2022
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 PZP; pismo 1220
17.01.2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; sprawa 11.2022.NZP