Zakup dwóch pojazdów do tankowania statków powietrznych dla Portu Lotniczego Wrocław S.A.

Data dodania:
09.11.2022r.
Termin składania ofert:
16.01.2023r. godz. 10:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Status:
aktualny

Nr sprawy: 5/2022/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez  Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera  SWZ.

Zmiany w nieprzekraczalnym terminie składania ofert:
termin pierwotny: do dnia 06.12.2022 do godz. 10:00
zmieniono na: do dnia 16.01.2023 do godz. 10:00

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
09.11.2022
Ogłoszenie o zamówieniu; sprawa 5.2022.NZP
09.11.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 5.2022.NZP
09.11.2022
Załącznik 2.1. do SWZ - Formularz oferty
09.11.2022
Załącznik 3.1. do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
09.11.2022
Załącznik 4.1. do SWZ - Wykaz dostaw
09.11.2022
Załącznik 4.2. do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
09.11.2022
Załącznik 4.3. do SWZ. - Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ;
09.11.2022
Załącznik 4.4. do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 117 PZP
09.11.2022
Załącznik 4.5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby na podstawie art. 118 PZP
09.11.2022
Załącznik 4.6. do SWZ- Oświadczenie sankcyjne wykonawcy
09.11.2022
Załącznik 4.7. do SWZ - Oświadczenie sankcyjne podmiotu udostępniajacego zasoby
09.11.2022
Załącznik 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)
09.11.2022
Załącznik 6.1. do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
01.12.2022
Zmiany SWZ w tym zmiana terminu składania ofert; pismo 1177
02.12.2022
Ogłoszenie zmian; sprawa 5.2022.NZP (ad. pismo 1177)
05.12.2022
Wyjaśnienia i zmiany SWZ ; pismo 1194
04.01.2023
Wyjaśnienia i zmiany SWZ ; pismo 0014
16.01.2023
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP; pismo 0054
16.01.2023
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 PZP; pismo 0056
24.01.2023
Informacja o uneważnieniu postępowania; pismo 0096