Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2023

Data dodania:
28.09.2022r.
Termin składania ofert:
25.10.2022r. godz. 11:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Status:
archiwalny

Nr sprawy: 9/2022/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera SWZ.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
28.09.2022
Ogłoszenie o zamówieniu; sprawa 9.2022.NZP
28.09.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 9.2022.NZP
28.09.2022
Załącznik 2.1. do SWZ - Formularz oferty
28.09.2022
Załącznik 3.1. do SWZ - Jednolity Europejski Dokumenta Zamówienia (JEDZ)
28.09.2022
Załącznik 4.1. do SWZ - Wykaz dostaw
28.09.2022
Załącznik 4.2. do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
28.09.2022
Załącznik 4.3. do SWZ. - Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ;
28.09.2022
Załącznik 4.4. do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 117 PZP
28.09.2022
Załącznik 4.5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby na podstawie art. 118 PZP
28.09.2022
Załącznik 4.6. do SWZ- Oświadczenie sankcyjne wykonawcy
28.09.2022
Załącznik 4.7. do SWZ - Oświadczenie sankcyjne podmiotu udostępniajacego zasoby
28.09.2022
Załącznik 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)
28.09.2022
Załącznik 6.1. do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
18.10.2022
Zmiany SWZ; pismo 1025
25.10.2022
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP; pismo 1041
25.10.2022
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 PZP; pismo 1042
28.10.2022
Informacja o unieważnieniu postępowania; pismo nr 1067; sprawa 9.2022.NZP