Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2022

Data dodania:
19.10.2021r.
Termin składania ofert:
02.11.2021r. godz. 10:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych
Status:
aktywny

Nr sprawy: 3/2021/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez  Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera  SWZ.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
19.10.2021
Ogłoszenie o zamówieniu; sprawa 3.2021.NZP
19.10.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 3.2021.NZP
19.10.2021
Załącznik 2.1.- Formularz Ofertowy; sprawa 3.2021.NZP
19.10.2021
Załącznik 3.1. - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); sprawa 3.2021.NZP
19.10.2021
Załącznik 4.1. - Oświadczenie o braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej (,,,); sprawa 3.2021.NZP
19.10.2021
Załącznik 4.2. - Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ; sprawa 3.2021.NZP
19.10.2021
Załącznik 4.3 - Wykaz dostaw; sprawa 3.2021.NZP
19.10.2021
Załącznik 5.1. - Wzór umowy; sprawa 3.2021.NZP
19.10.2021
Załącznik 6.1. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; sprawa 3.2021.NZP
19.10.2021
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP; pismo nr 0991; sprawa 3.2021.NZP
02.11.2021
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 PZP; pismo nr 1032 sprawa 3.2021.NZP
03.12.2021
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ; pismo nr 1146 sprawa 3.2021.NZP