RODO

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Dane osobowe, które przekazujemy różnym podmiotom stanowią jedną z cenniejszych wartości dla każdego z nas. Każdy człowiek ma prawo do prywatności, sfery chronionej przepisami prawa. Obserwowany zwłaszcza w ostatnim czasie rozwój technologii informacyjnych: sieci komputerowych, Internetu i telefonii komórkowej oraz cloud computingu itp. spowodował wzrost znaczenie ochrony danych osobowych, doprowadzając do zmian w przepisach prawa. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat nowych przepisów ochrony danych osobowych wprowadzonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, tzw. „RODO”.

1. Co to jest RODO?
RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Jaki jest cel RODO?
RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów. Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

3. Od kiedy RODO będzie miało zastosowanie?
Nowe przepisy będą stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 25 maja 2018 r.

4. Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowana osoby fizycznej. Danymi osobowymi są np. imię i nazwisko, adres email, adres, numer telefonu.

5. Kto jest podmiotem danych?
Podmiotem danych jest osoba fizyczne do której odnoszą się dane osobowe. Na przykład klient sklepu internetowego, pracownik, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, posiadacz rachunku bankowego.

6. Co to jest przetwarzanie danych osobowych?
Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestawy operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Na przykład zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, przesyłanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie.

7. Kim jest administrator?
Administrator (administrator danych osobowych) to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tzn. decyduje jak i dlaczego dane osobowe są przetwarzane.

8. Kim jest podmiot przetwarzający?
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe tylko na podstawie pisemnej umowy, która na podmiot przetwarzający nakłada pewne obowiązkowe warunki zapisane w RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Port Lotniczy Wrocław S.A.

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe administratora:
Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować na pocztą podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: rodo@airport.wroclaw.pl

Które dane należy nam podać?
Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych będzie różny w zależności od celu dla którego dane są przetwarzane.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe uzyskujemy na podstawie i przetwarzany w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa prawna art.6 ust.1 b RODO) na świadczenie usług zamawianych drogą elektroniczną (Parking, Fast Track, Executive Lounge) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (szczegółowe informacje są dostępne tutaj);
 2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna art.6 ust.1 c) RODO np.:
  a) Wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  b) Zapewnienia obsługi oraz udzielana odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej przepisami prawa,
  c) Zatrudnienie, pomoc socjalna, organizacja pracy,
  d) Zgłoszenia w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Porcie Lotniczym Wrocław SA (szczegółowe informacje są dostępne tutaj);
  Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
  a) Przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury,
  b) Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. finansowe lub podatkowe;
 3. W naszym prawnie uzasadnionym interesie (podstawa prawna art.6 ust.1 f) RODO np.:
  a) Ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,
  b) Promocji marki oraz produktów Administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu (Newsletter: szczegółowe informacje są dostępne tutaj),
  c) Tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,
  d) Ochronie mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Administratora (Monitoring wizyjny: szczegółowe informacje są dostępne tutaj),
  e) Monitorowania i poprawy jakości usług oraz udzielana odpowiedzi (Formularz Opinii: szczegółowe informacje są dostępne tutaj),
  f) Świadczenia Usługi Executive Lounge (szczegółowe informacje są dostępne tutaj),
  g) Świadczenia usług VIP PASS (szczegółowe informacje są dostępne tutaj).

Zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o zgodę na wykorzystanie danych w określonym celu. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, a wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF