RODO

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Dane osobowe, które przekazujemy różnym podmiotom stanowią jedną z cenniejszych wartości dla każdego z nas. Każdy człowiek ma prawo do prywatności, sfery chronionej przepisami prawa. Obserwowany zwłaszcza w ostatnim czasie rozwój technologii informacyjnych: sieci komputerowych, Internetu i telefonii komórkowej oraz cloud computingu itp. spowodował wzrost znaczenie ochrony danych osobowych, doprowadzając do zmian w przepisach prawa. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat nowych przepisów ochrony danych osobowych wprowadzonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, tzw. „RODO”.

1. Co to jest RODO?
RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

2. Jaki jest cel RODO?
RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów. Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

3. Od kiedy RODO będzie miało zastosowanie?
Nowe przepisy będą stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia 25 maja 2018 r.

4. Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowana osoby fizycznej. Danymi osobowymi są np. imię i nazwisko, adres email, adres, numer telefonu.

5. Kto jest podmiotem danych?
Podmiotem danych jest osoba fizyczne do której odnoszą się dane osobowe. Na przykład klient sklepu internetowego, pracownik, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, posiadacz rachunku bankowego.

6. Co to jest przetwarzanie danych osobowych?
Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestawy operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Na przykład zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, przesyłanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie.

7. Kim jest administrator?
Administrator (administrator danych osobowych) to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tzn. decyduje jak i dlaczego dane osobowe są przetwarzane.

8. Kim jest podmiot przetwarzający?
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe tylko na podstawie pisemnej umowy, która na podmiot przetwarzający nakłada pewne obowiązkowe warunki zapisane w RODO.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Port Lotniczy Wrocław S.A.

Port Lotniczy Wrocław S.A. informuje Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

Dane kontaktowe administratora:
Administratorem Państwa danych jest Port Lotniczy Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 190, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086071, NIP: 8960006282. Wysokość kapitału zakładowego 206.830.000 zł. (wpłacony w całości). Z Administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected], lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: (71) 35 81 100, a także osobiście
w siedzibie Administratora.

Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz jego zastępcę, są nimi Alicja Sytek i Dariusz Pacyna. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem mailowym [email protected] lub listownie na adres: IOD Port Lotniczy Wrocław S.A, ul. Graniczna 190, Wrocław.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne.
Państwa dane osobowe zbierane są, w zależności od sytuacji, jednak informujemy, że dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów dla jakich zostały zebrane. Państwa dane osobowe uzyskujemy na podstawie i przetwarzamy w następujących celach:

 1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (podstawa prawna art.6 ust.1 b RODO) na świadczenie usług zamawianych drogą elektroniczną (Parking, Fast Track, Executive Lounge) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (szczegółowe informacje są dostępne tutaj);
 2. Świadczenia usług VIP PASS (szczegółowe informacje są dostępne tutaj), świadczenia usługi Executive Lounge (szczegółowe informacje są dostępne tutaj),
 3. Świadczenia usługi newslettera na podstawie Państwa zgody. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Newsletter: szczegółowe informacje są dostępne tutaj),
 4. Kontaktach za pomocą serwisów społecznościowych (szczegółowe informacje są dostępne tutaj).
 5. W kontaktach biznesowych – w celu zaproszenia na spotkanie organizowane przez Administratora, lub do kontaktowania się w sprawie realizacji zawartej umowy,
 6. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna art.6 ust.1 c) RODO np.:
  a) wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  b) zapewnienia obsługi oraz udzielana odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej przepisami prawa,
  c) przyjmowanie zgłoszeń w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Porcie Lotniczym Wrocław SA (szczegółowe informacje są dostępne tutaj);
  d) realizacji Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości
  e) wydawania przepustek
  f) prowadzenia monitoringu (Monitoring wizyjny: szczegółowe informacje są dostępne tutaj),
 7. W naszym prawnie uzasadnionym interesie (podstawa prawna art.6 ust.1 f) RODO np.:
  a) w celu przesyłania oferty marketingu bezpośredniego,
  b) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne,
  c) monitorowania i poprawy jakości usług oraz udzielana odpowiedzi (Formularz Opinii: szczegółowe informacje są dostępne tutaj),
  d) odpowiedzi na skierowane pytania i prośby,

Informujemy ponadto, że podczas przeglądania przez Państwa strony internetowej Portu Lotniczego Wrocław możemy także gromadzić adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu jednak żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji użytkownika.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przetwarzania będą przechowywane przez różne okresy czasu:

 1. dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po realizacji tego celu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa
 2. dane z monitoringu będą usuwane automatycznie po miesiącu,
 3. w przypadku przetwarzania Państwa danych w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy a po tym czasie zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa,
 4. dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony praw będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa,
 5. dane przetwarzane na podstawie zgody dane będą przechowywane do czasu jej dobrowolnego cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą podlegać przetwarzaniu do czasu wniesienia prze Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych
Administrator zgodnie obowiązującymi przepisami prawa może być zobowiązany do udostępnienia Państwa danych osobowych następującym podmiotom: Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, Straży Granicznej, Policji, sądom, Urzędowi Skarbowemu.

Do Państwa danych mogą także mieć dostęp podmioty, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora jak np.: firmy IT świadczące usługi na rzecz Administratora, operatorzy programów lojalnościowych, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Wymóg podania danych osobowych
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych Administrator nie będzie mógł świadczyć dla usługi newslettera.

W niektórych przypadkach obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, takich jak ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego. W przypadku realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze podanie danych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku świadczenia usług na podstawie umowy podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy której Państwo są stroną. Brak udostępnienia danych uniemożliwi skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuje Państwu następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych – korzystając z tego prawa macie Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
 2. Prawo do sprostowania (poprawienia danych) – możecie Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.
 3. Prawo do usunięcia danych – w określonych przepisami prawa (np. przetwarzane bezpodstawnie, dane nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane, cofnięcie zgody) macie Państwo możliwość złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających zastosowanie ograniczenie przetwarzania.
 5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora przysługuje Pani/Panu Prawo do wniesienia sprzeciwu – posiada Pan/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania na potrzeby realizacji marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) jak i wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody - udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. W tym celu prosimy o kontakt mailowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed cofnięciem zgody.
 7. Prawo do przeniesienia danychkorzystając z tego prawa macie Państwo możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, aby mogli Państwo samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z którego z uprawnień mogą Państwo skorzystać zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Państwa danych oraz celu ich przetwarzania. W celu skorzystania z przysługujących praw mogą Państwo zgłosić się do Administratora osobiście lub przesłać wniosek na adres Administratora listownie lub drogą elektroniczną. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przesyłanie danych osobowych poza obszar EOG
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zabezpieczanie danych osobowych
Administrator przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Administrator wdrożył i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Osoby zatrudnione u Administratora oraz osoby, za których pośrednictwem Administrator wykonuje zadania związane z zarządzaniem lotniskiem, są obowiązane zachować dane osobowe w poufności.

Regulamin konkursu na Instagramie i Facebooku 2021: EPWR Regulamin Konkursu Instagram


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF