Zakup energii elektrycznej dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2023

Data dodania:
09.09.2022r.
Termin składania ofert:
07.10.2022r. godz. 10:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Status:
archiwalny

Nr sprawy: 7/2022/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez  Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera  SWZ.

 

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
09.09.2022
Ogłoszenie o zamówieniu; sprawa 7.2022.NZP
09.09.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 7.2022.NZP
09.09.2022
Załącznik 2.1. do SWZ - Formularz oferty
09.09.2022
Załącznik 2.2. do SWZ - Arkusz kalkulacyjny
09.09.2022
Załącznik 3.1. do SWZ - Jednolity Europejski Dokumenta Zamówienia (JEDZ)
09.09.2022
Załącznik 4.1. do SWZ - Wykaz dostaw
09.09.2022
Załącznik 4.2. do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
09.09.2022
Załącznik 4.3. do SWZ. - Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ;
09.09.2022
Załącznik 4.4. do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 117 PZP
09.09.2022
Załącznik 4.5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby na podstawie art. 118 PZP
09.09.2022
Załącznik 4.6. do SWZ- Oświadczenie sankcyjne wykonawcy
09.09.2022
Załącznik 4.7. do SWZ - Oświadczenie sankcyjne podmiotu udostępniajacego zasoby
09.09.2022
Załącznik 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)
09.09.2022
Załącznik 6.1. do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
14.09.2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie); sprawa 7.2022.NZP
30.09.2022
Wyjaśnienia i zmiany SWZ ; pismo 0967
07.10.2022
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP; pismo 0987
07.10.2022
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 PZP; pismo 0990
17.10.2022
Informacja o unieważnieniu postępowania; pismo 1023