Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław

Data dodania:
05.08.2022r.
Termin składania ofert:
17.08.2022r. godz. 11:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Status:
aktualny

Nr sprawy: 6/2022/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez  Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera  SWZ.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
05.08.2022
Ogłoszenie o zamówieniu; sprawa 6.2022.NZP
05.08.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 6.2022.NZP
05.08.2022
Załącznik 2.1.- Formularz ofertowy
05.08.2022
Załącznik 2.2. do SWZ - Arkusz kalkulacyjny
05.08.2022
Załącznik 3.1. A do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 125 PZP - wykonawca
05.08.2022
Załącznik 3.1. B do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 125 PZP - podmiot udostępniajacy zasoby
05.08.2022
Załącznik 4.1. do SWZ - Wykaz zadań
05.08.2022
Załącznik 4.2. do SWZ - Wykaz personelu
05.08.2022
Załącznik 4.3. do SWZ - Wykaz - zaplecze techniczne
05.08.2022
Załącznik 4.4. do SWZ -Oświadczenie o średnim rocznym zatrudnieniu
05.08.2022
Załącznik 4.5. do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
05.08.2022
Załącznik 4.6. do SWZ - Oświadczenie na potwierdzenie aktualności informacji w oświadczeniu z art. 125 PZP
05.08.2022
Załącznik 4.7. do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 117 PZP
05.08.2022
Załącznik 4.8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby na podstawie art. 118 PZP
05.08.2022
Załącznik 4.9. do SWZ - Oświadczenie sankcyjne wykonawcy (wstępne)
05.08.2022
Załącznik 4.10. do SWZ - Oświadczenie sankcyjne podmiotu udostępniajacego zasoby (wstępne)
05.08.2022
Załącznik 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)
05.08.2022
Załącznik 6.1. do SWZ - Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
12.08.2022
Wyjaśnienia i zmiany SWZ ; pismo 0801
17.08.2022
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP; pismo 0802
17.08.2022
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 PZP; pismo 0818
20.09.2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ; sprawa 6.2022.NZP