Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław

Data dodania:
15.04.2022r.
Termin składania ofert:
25.05.2022r. godz. 12:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Status:
aktualny

Nr sprawy: 2/2022/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez  Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera  SWZ.

Zmiany w terminie składania ofert:
termin pierwotny: do 29.04.2022 do godz. 12:00; zmieniony na: do 04.05.2022 do godz. 12:00; zmieniono na: do 10.05.2022 do godz. 12:00; zmieniono na: do 13.05.2022 do godz. 12:00, zmieniono na: do 25.05.2022 do godz. 12:00

 

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
15.04.2022
Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie 2.2022.NZP
15.04.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 2.2022.NZP
15.04.2022
Załacznik 2.1. do SWZ- Formularz ofertowy
15.04.2022
Załącznik 2.2. do SWZ - Arkusz kalkulacyjny
15.04.2022
Załącznik 3.1. A do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 125 PZP - w zakresie braku podstaw do wykluczenia
15.04.2022
Załącznik 3.1. B do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 125 PZP - w zakresie potwiedzenia spełniania warunków
15.04.2022
Załącznik 3.1. C do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 125 PZP - podmiot udostępniajacy zasoby
15.04.2022
Załącznik 4.1. do SWZ - Wykaz zadań
15.04.2022
Załącznik 4.2. do SWZ - Wykaz personelu
15.04.2022
Załącznik 4.3. do SWZ - Wykaz - zaplecze techniczne
15.04.2022
Załącznik 4.4. do SWZ -Oświadczenie o średnim rocznym zatrudnieniu
15.04.2022
Załącznik 4.5. do SWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
15.04.2022
Załącznik 4.6. do SWZ - Oświadczenie na potwierdzenie aktualności informacji w oświadczeniu z art. 125 PZP
15.04.2022
Załącznik 4.7. do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 117 PZP
15.04.2022
Załącznik 4.8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby na podstawie art. 118 PZP
15.04.2022
Załącznik 5.1. do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)
15.04.2022
Załącznik 6.1. do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
26.04.2022
Informacja o zmianie terminu składania ofert; pismo 0360
29.04.2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
29.04.2022
Informacja o zmianie terminu składania ofert; pismo 0389
04.05.2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
06.05.2022
Wyjaśnienia i zmiany SWZ; pismo 0422
06.05.2022
Informacja o zmianie terminu składania ofert; pismo 0423
11.05.2022
Ogłosze o zmianie ogłoszenia (3)
11.05.2022
Zmiany SWZ z informacją o zmianie terminu składania ofert; pismo 0437
11.05.2022
Załącznik 2.2. do SWZ - Arkusz kalkulacyjny (po zmianie)
16.05.2022
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia (4)
16.05.2022
Zmiany SWZ (w związku z pismem 0437); pismo 0457
16.05.2022
Załacznik 6.1. do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (po zmianie)
20.05.2022
Zmiany SWZ; pismo 0469
20.05.2022
Oświadczenie sankcyjne Wykonawcy
20.05.2022
Oświadczenie sankcyjne podmiotu udostępniajacego zasoby