„Projekt rozbudowy płaszczyzn lotniskowych w Porcie Lotniczym we Wrocławiu” w ramach „Zwiększenia możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji wojskowych w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.”

Data dodania:
20.06.2022r.
Termin składania ofert:
29.07.2022r. godz. 11:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Status:
aktualny

Nr sprawy: 3/2022/NZP

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez  Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera  SWZ.

Zmiany w nieprzekraczalnym terminie składania ofert:
termin pierwotny: do dnia 18.07.2022 do godz. 11:00
zmieniono na: do dnia 29.07.2022 do godz. 11:00

 

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
20.06.2022
Ogłoszenie o zamówieniu; sprawa 3.2022.NZP
20.06.2022
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 3.2022.NZP
20.06.2022
Załącznik 2.1. do SWZ- Formularz ofertowy
20.06.2022
Załącznik 3.1. do SWZ - Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
20.06.2022
Załącznik 4.1. do SWZ - Wykaz usług - doświadczenie wykonawcy
20.06.2022
Załącznik 4.2. do SWZ - Wykaz osób - personel wykonawcy
20.06.2022
Załącznik 4.3. do SWZ - Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył ofertę
20.06.2022
Załącznik 4.4. do SWZ. - Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ;
20.06.2022
Załącznik 4.5. do SWZ - Oświadczenie na podstawie art 117 PZP
20.06.2022
Załącznik 4.6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby na podstawie art. 118 PZP
20.06.2022
Załącznik 4.7. do SWZ- Oświadczenie sankcyjne wykonawcy
20.06.2022
Załącznik 4.8. do SWZ - Oświadczenie sankcyjne podmiotu udostępniajacego zasoby
20.06.2022
Załącznik 5.1.do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy)
20.06.2022
Załącznik 6.1. do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
11.07.2022
Pytania i wyjaśnienia SWZ; pismo 0665
15.07.2022
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych inormacji; sprawa 3.2022.NZP
15.07.2022
Zmiany SWZ; pismo 0680
15.07.2022
Zmiany SWZ; pismo 0684
28.07.2022
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP; pismo 0742
29.07.2022
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 PZP; pismo 0746
16.09.2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ; sprawa 3.2022.NZP