Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2022

Data dodania:
08.09.2021r.
Termin składania ofert:
05.10.2021r. godz. 10:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych
Status:
aktualny

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem:
https://josephine.proebiz.com/pl/
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę.
Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez  Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera  SWZ.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
08.09.2021
Ogłoszenie o zamówieniu; sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 2.1.- Formularz Ofertowy; sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 3.1. - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 4.1. - Oświadczenie o braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej (,,,); sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 4.2. - Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ; sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 4.3 - Wykaz dostaw; sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 5.1. - Wzór umowy; sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 6.1. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; sprawa 2.2021.NZP