Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2022

Data dodania:
08.09.2021r.
Termin składania ofert:
05.10.2021r. godz. 10:00
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych
Status:
unieważniony

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż przez Platformę. Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przez  Platformę – szczegóły dotyczące komunikacji zawiera  SWZ.

Dokumenty

Data dodania:
Nazwa dokumentu:
Plik:
08.09.2021
Ogłoszenie o zamówieniu; sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 2.1.- Formularz Ofertowy; sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 3.1. - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 4.1. - Oświadczenie o braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej (,,,); sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 4.2. - Oświadczenie o aktualnosci informacji zawartych w JEDZ; sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 4.3 - Wykaz dostaw; sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 5.1. - Wzór umowy; sprawa 2.2021.NZP
08.09.2021
Załącznik 6.1. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; sprawa 2.2021.NZP
28.09.2021
Zmiana SWZ; pismo nr 0906; sprawa 2.2021.NZP
04.10.2021
Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 PZP; pismo nr 0934; sprawa 2.2021.NZP
05.10.2021
Informacja na podstawie art. 222 ust. 5 PZP; pismo nr 0948 sprawa 2.2021.NZP
08.10.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania; pismo nr 0967 sprawa 2.2021.NZP