Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. w ramach 2-ch zadań
Część 1 „Dostawa i montaż 2-ch urządzeń stacjonarnych do kontroli butów”
Część 2 „Dostawa i montaż 2-ch urządzeń do kontroli śladowych ilości materiałów wybuchowych”

Data dodania:18.04.2017r.
Termin składania ofert:28.04.2017r. godz. 10:00
Tryb postępowania:przetarg nieograniczony na podstawie regulaminu „Warunki udzielenia zamówienia” (dalej: WUZ)
Status:archiwalny

Numer nadany sprawie: 0512/2017

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
18.04.2017r. Ogłoszenie 0512
18.04.2017r. Warunki udzielenia zamówienia (WUZ) 0512.
18.04.2017r. Załacznik nr 1 .formularz.oferty
18.04.2017r. Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta warunków udziału w postepowaniu
18.04.2017r. Załącznik nr 3. Ośwoadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
18.04.2017r. Załącznik nr 4. wykaz zadań potwierdzających doświadczenie Oferenta
18.04.2017r. Załącznik nr 5 projekt Umowy
18.04.2017r. Załącznik nr 6 A
18.04.2017r. Załącznik nr 6 B
24.04.2017r. Odpowiedzi i zmiany WUZ dot. części 1 i 2; sprawa 0512
25.04.2017r. Zmiana WUZ dot. części 1 i 2 (Załącznik nr 5); sprawa 0512
28.04.2017r. Informacja z otwarcia ofert; sprawa 0512
08.05.2017r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej; zadanie 1 i 2
Powrót do listy przetargów