Dostawa paliwa lotniczego Jet A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2017.

Data dodania:20.09.2016r.
Termin składania ofert:16.09.2016r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Procedura prowadzona jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późniejszymi zmianami.; zwana również: „PZP”, „Pzp” lub „Ustawa” lub „ustawa Pzp”), art. 134 ust. 1 i art. 39 PZP.
Status:archiwalny

Numer: 2/2016/SPZ

Miejsce składania ofert: Siedziba Portu Lotniczego Wrocław S.A. przy ul. Granicznej 190, 54-530 Wrocław, sekretariat (biuro Zarządu PLW S.A) Terminal, piętro II.

 


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
20.09.2016r. Ogłoszenie o zamówieniu 2.2016.SPZ
20.09.2016r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2.2016.SPZ
24.09.2016r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.2.2016.SPZ
24.09.2016r. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
24.09.2016r. Załącznik nr 2 - Arkusz kalkulacyjny
24.09.2016r. Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
24.09.2016r. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
24.09.2016r. Załącznik nr 5 - Przykładowy projekt oświadczenia , o którym mowa w art 24 ust.11 Pzp
24.09.2016r. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw
24.09.2016r. Załącznik nr 7 - Wykaz sprzętu
18.10.2016r. Wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ, sprawa 2.2016.SPZ
24.10.2016r. Zmiany w treści SIWZ, sprawa 2.2016.SPZ
02.11.2016r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp (Informacja po otwarciu ofert), sprawa 2.2016.SPZ
08.12.2016r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.2016.SPZ
Powrót do listy przetargów