Budowa zaplecza technicznego.
Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Data dodania:10.04.2015r.
Termin składania ofert:-
Tryb postępowania:Procedura prowadzona jest w trybie przetargu ograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „PZP” lub „Ustawa”; t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 907 ze zm.) art. 134 ust. 1 i art. 47 ust 1 PZP.
Status:archiwalny

UE

Nr sprawy: 4/2015/SPZ

 

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.04.2015 do godz. 12:00

 

Miejsce składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Siedziba zamawiającego: ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, sekretariat spółki piętro II, biuro Zarządu.

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
10.04.2015r. OGŁOSZENIE o zamówieniu 4.2015.SPZ
10.04.2015r. FORMULARZ WNIOSKU 4.2015.SPZ
10.04.2015r. INFORMACJA dotyczaca przynalezności do grupy kapitałowej 4.2015.SPZ
10.04.2015r. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia 4.2015.SPZ
10.04.2015r. OŚWIADCZENIE z art.22 PZP 4.2015.SPZ
10.04.2015r. OŚWIADCZENIE dotyczące uprawnień osób 4.2015.SPZ
02.07.2015r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.4.2015.SPZ
Powrót do listy przetargów