Budowa parkingu północnego na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu

Data dodania:31.07.2017r.
Termin składania ofert:-
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony, dwuetapowy na podstawie regulaminu pn. Warunki Udzielenia Zamówienia (dalej: „WUZ”).
Status:archiwalny

Nr sprawy: 54/N/2017

Termin składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do dnia 07.08.2017 do godz. 14:00

Wnioski należy składać w sekretariacie Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A.,  ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, Piętro II (biuro Zarządu). Dla ważności wniosku wymagana jest forma pisemna. Szczegóły co do formy i sposobu składania wniosków i ofert zawiera WUZ.

 

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
31.07.2017r. Warunki Udzielenia Zamówienia 54.N.2017
31.07.2017r. Załącznik nr 1 - Formularz wniosku
31.07.2017r. Załącznik nr 1a - Formularz oferty
31.07.2017r. Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia
31.07.2017r. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta warunków udziału w postepowaniu
31.07.2017r. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
31.07.2017r. Załącznik nr 5 – Przedmiar robót /plik zip/
31.07.2017r. Załącznik nr 6 - Umowa
31.07.2017r. Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
31.07.2017r. Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa /plik zip/
08.08.2017r. Informacja o złożonych wnioskach. 54.N.2017
25.08.2017r. Informacja z otwarcia ofert 54.N.2017
04.10.2017r. INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA 54.N.2017
Powrót do listy przetargów