Polityka bezpieczeństwa

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

ZARZĄDZAJĄCEGO PORTEM LOTNICZYM WROCŁAW S.A.

Port Lotniczy Wrocław S.A. ustanawia politykę bezpieczeństwa, której podstawowym celem jest realizacja funkcji lotniska użytku publicznego związanego z certyfikowaną działalnością lotniczą przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez eliminowanie zagrożeń w operacjach lotniskowych.
Nasz obowiązek użyteczności publicznej rozumiemy jako zobowiązanie do zapewnienia funkcjonowania lotniska z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z unormowaniami krajowymi oraz międzynarodowymi w trosce o bezpieczeństwo osób, sprzętu, infrastruktury oraz każdej operacji lotniskowej.
Bezpieczeństwo operacji lotniczych traktowane jest przez nas jako priorytetowy cel naszej strategii działania pozwalający na efektywne realizowanie kwestii handlowych, społecznych oraz środowiskowych zapewniających rozwój Portu Lotniczego Wrocław S.A.
Pracownicy Portu Lotniczego Wrocław S.A. odpowiedzialni są za bezpieczeństwo, zgodnie z kompetencyjnym zakresem odpowiedzialności określonym w poszczególnych procedurach oraz regulaminie organizacyjnym a bezpieczeństwo operacji lotniczych jest obecne we wszelkich aspektach ich działalności.
Politykę Bezpieczeństwa realizujemy poprzez:

 1. Systematyczne doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), którego zasady funkcjonowania określają stosowne przepisy.
 2. Korporacyjną kulturę bezpieczeństwa uwzględniającą bezpieczne praktyki, zachęcającą do komunikacji kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnego zarządzania bezpieczeństwem.
 3. Zachowanie zasad organizacyjnych przypisujących obowiązki, kompetencje oraz odpowiedzialność
  w zakresie bezpieczeństwa na każdym poziomie organizacji;
 4. Systemową analizę zebranych danych, podejmowanie racjonalnych działań oraz monitorowanie efektywności podjętych działań profilaktycznych.
 5. Utworzenie, wdrożenie, doskonalenie i prowadzenie procesów identyfikacji zagrożeń oraz zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa.
 6. Regularną ocenę i analizę nowych systemów, procedur oraz zmian w infrastrukturze lotniska pod kątem bezpieczeństwa operacji lotniczych.
 7. Utworzenie systemu raportowania o zagrożeniach bezpieczeństwa.
 8. Podejmowanie nowych inicjatyw mogących przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa.
 9. Zapewnienie możliwości raportowania zdarzeń, wypadków i potencjalnych zagrożeń bez wyciągania konsekwencji w celu zachęcania do skutecznego zgłaszania incydentów i zagrożeń;
 10. Gromadzenie, analizę oraz dzielenia się danymi związanymi z bezpieczeństwem, pochodzącymi
  z działalności operacyjnej.
 11. Zapewnienie systemu szkoleń zmierzających do podnoszenia kwalifikacji oraz świadomości bezpieczeństwa wśród wszystkich pracowników Portu Lotniczego Wrocław S.A.
 12. Wydzielenie odpowiednich zasobów dla realizacji przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych.
 13. Regularne przeglądy bezpieczeństwa, ciągłe ulepszanie metod zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych oraz aktualizację polityki bezpieczeństwa.

Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF