Balony, lampiony, lasery…

Procedura uzyskiwania zezwoleń na wypuszczanie balonów/lampionów, fajerwerków, świateł lasera w przestrzeń powietrzną.

W związku z rosnąca ilością incydentów lotniczych, polegających na puszczaniu lampionów, balonów, fajerwerków, świateł lasera itp. bez uprzedniej zgody instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego, uprzejmie informujemy, iż powyższą kwestię reguluje art. 87a ustawy Prawo lotnicze.

Zgodnie z powyższym art. zabrania się emitowania lub powodowania emisji, w strefach przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego pokładzie.

Urząd Lotnictwa Cywilnego rusza z ogólnopolską kampanią społeczną przeciw oślepianiu pilotów laserem (http://ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4368-laser-to-nie-zabawka-rusza-ogolnopolska-kampania-spoleczna-urzedu-lotnictwa-cywilnego-przeciw-oslepianiu-pilotow-laserem)

Balony, lampiony, laseryBalony, lampiony, lasery
Balony, lampiony, laseryBalony, lampiony, lasery

W celu uniknięcia zagrożeń w przestrzeni powietrznej, podczas realizacji:

  • wypuszczania balonów wolnych napełnianych helem;
  • pokazów ogni sztucznych;
  • wypuszczania lampionów;
  • emitowania silnych źródeł światła

konieczne jest uzyskanie od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (PAŻP) odpowiedniego zezwolenia.

Działania wymienione wyżej, mogące zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych muszą być zgłoszone do Ośrodka Planowania Strategicznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za pomocą właściwych formularzy zamieszczonych poniżej.

Wypełniony formularz powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego na minimum 10 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia.
Formularze mogą być wysyłane za pomocą faksu pod numer 22 574 57 69, mailem:[email protected] lub pocztą na adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Ośrodkiem Planowania Strategicznego ASM1, pracującego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00.
Tel.: (+ 48 22) 574-57-21
Tel.: (+ 48 22) 574-57-23
Tel.: (+ 48 22) 574-57-24

PAŻP na podstawie danych zamieszczonych w formularzu opublikuje ostrzeżenie nawigacyjne w formie NOTAM oraz pisemnie odpowie każdemu zgłaszającemu pouczając go o spoczywających na nim obowiązkach np. konieczności uzyskania bezpośredniej telefonicznej zgody na rozpoczęcie pokazu lub wypuszczenie balonów/ lampionów od kontrolera ruchu lotniczego lotniska, w pobliżu, którego dana uroczystość ma się odbyć.

PODSTAWA PRAWNA: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2015r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej oraz stosując się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego, zgodnie z treścią Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, (Rozdział 2 pkt. 2.18) działania mogące zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych czy to nad terytorium danego Państwa, czy też nad pełnym morzem, podlegają koordynowaniu z właściwymi władzami służby ruchu lotniczego. Zgodnie z § 2 ww. Rozporządzenia kompetencje i obowiązki „władzy służb ruchu lotniczego” wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów. Koordynację należy zakończyć w takim terminie, aby można było na czas rozpowszechnić informację o tej działalności, zgodnie z postanowieniami Załącznika 15 ICAO.

Wnioski razem z wypełnionym wzorem znajdziecie Państwo pod adresem:

http://www.pata.pl/index.php?lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 211 ust. 12 ustawy Prawo lotnicze zignorowanie powyższych zasad, jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Powyższa odpowiedzialność ciąży również na osobie organizatora imprezy, który dopuści do zdarzeń opisanych jak wyżej.


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF