Infrastruktura

Cennik opłat za scentralizowaną infrastrukturę oraz dostęp do urządzeń i instalacji lotniska w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu (obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019):

Wykaz elementów wchodzących w skład infrastruktury scentralizowanej Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu
L.p.
1. 22 stanowiska odprawy biletowo – bagażowej
2. System bagażowy w skład którego wchodzą:

 1. Taśmociąg transportujący bagaż od stanowisk odprawy biletowo – bagażowej do sortowni;
 2. Sortownia wraz z taśmociągami;
 3. Cztery taśmociągi odbioru bagażu w hali przylotów.
3. Parkingi dla sprzętu handlingowego o łącznej powierzchni 8301 m2
4.
Płyta przeznaczona do odladzania samolotów wyposażona w zbiorniki bezodpływowe do zbierania roztworu płynu do odladzania samolotów.
5. Instalacje dostawy wody pitnej i odprowadzania ścieków:

 1. Port lotniczy jest podłączony do miejskiej instalacji wodociągowej, która zasila terminal i instalację hydrantową. Podmioty działające na terenie lotniska mają możliwość korzystania z istniejącej infrastruktury.
 2. Odprowadzanie ścieków:
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią ścieków – odprowadzanie ścieków z samolotów oraz terminala cargo.
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej – która odprowadza ścieki z rejonu terminalu pasażerskiego do kanalizacji zbiorczej na terenie jednostki wojskowej.

  Kanalizacja wyposażona jest w tłuszczowniki

6. Instalacja dostawy energii elektrycznej:
Port lotniczy zaopatrywany jest w energię elektryczną przez zewnętrznego dostawcę. Poprzez własną sieć transformatorów energia dostarczana jest do poszczególnych obiektów i instalacji na terenie portu. Podmioty działające na terenie lotniska mają możliwość korzystania z istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.
7. 5 agregatów prądotwórczych FEGP
8.
4 pomosty pasażerskie (rękawy pasażerskie)

 

Cennik za korzystanie z infrastruktury scentralizowanej oraz dostęp do obiektów i urządzeń (instalacji) w Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu
Opłaty za korzystanie z infrastruktury scentralizowanej
L.p. Element infrastruktury scentralizowanej Metoda naliczania Cena netto
1. Stanowiska odpraw biletowo – bagażowych za 1 stanowisko/miesiąc (obsługa lotów regularnych i serii lotów czarterowych) 300 PLN
za 1 stanowisko/godzina (obsługa pojedynczych lotów pod warunkiem, że nie koliduje to z obsługą lotów regularnych i serii lotów czarterowych – wynajem „ad hoc”) 100 PLN
2. System bagażowy wraz z sortownią za 1 pasażera
odprawionego
w odlocie w ciągu
roku odpowiednio
w przedziałach
pasażerowie z przedziału 1 - 100 000 1,6 PLN
pasażerowie z przedziału 100 001 - 200 000 1,35 PLN
pasażerowie z przedziału 200 001 – 1 600 000 1,25 PLN
pasażerowie z przedziału ponad 1 600 000 0,00 PLN
3. Parkingi dla sprzętu handlingowego za m2/miesiąc 9,20 PLN
4. Płyta do odladzania samolotów za 1 kg zużytego środka do odladzania 0,50 PLN
5. Instalacje i urządzenia dostawy wody za m3 5,00 PLN
6. Instalacje i urządzenia odbioru ścieków za m3 5,60 PLN
7. Instalacje dostawy energii za kWh 0,733 PLN
8.
Agregaty prądotwórcze FEGP za każde rozpoczęte 30 minut 10 EUR
Opłaty za dostęp do obiektów i urządzeń (instalacji) lotniska
L.p. Dostęp Metoda naliczania Cena netto
1. Dla obsługi pasażerów za 1 pasażera odprawionego w odlocie w ciągu roku odpowiednio w przedziałach pasażerowie z przedziału 1 - 100 000 1,5 PLN
pasażerowie z przedziału 100 001 - 200 000 0,75 PLN
pasażerowie z przedziału ponad 200 000 0,50 PLN
2. Dla obsługi płytowej za każdą rozpoczętą tonę MTOW statku powietrznego 0,50 PLN

Stawka
3.
Dla obsługi w zakresie
zaopatrzenia
pokładowego
(catering)
% od sprzedaży lotniczej netto 5%

Drukuj stronę